Komplex

Tarif Komplex nabízíme v domech, kde vykonáváme pověřeného vlastníka, nebo kde tyto povinnosti zajišťujeme na základě plné moci.

Tarif Komplex nabízí komplexní zajištění chodu domu v rozsahu Standard + následující služby:

 • zajištění termínu a provedení technických revizí a prohlídek dle platných předpisů (hromosvody, elektroinstalace, požární hydranty, hasicí přístroje, rozvody plynu, komínů apod.)
 • svolání pravidelných shromáždění vlastníků, vedení tohoto shromáždění a pořízení zápisu
 • přijímání požadavků od vlastníků jednotek
 • hospodaření s účtem domu na základě smluvního ujednání (provádění úhrad)
 • právní poradna při jednání se soudy, vlastníky, dodavateli apod.
 • zajištění údržby a oprav společných částí domů, nebytových prostorů
 • vypracovávání návrhu plánu oprav, rekonstrukcí či modernizací domů včetně odhadu (posouzení) finanční náročnosti jednotlivých akcí s ohledem na stav dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu
 • kontrola včasnosti a kvality prací a uplatňování oprávněných smluvních nároků
 • zajištění technického dozoru
 • zajištění stavebního povolení
 • příprava zakázky, zajištění podkladů, stanovení rozsahu prací apod.
 • jednání s Finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami, OSSZ atd.