Standard

Tarif Standard nabízí standardní ekonomicko-technicko-právní služby v oblasti správy vaší nemovitosti v rozsahu Mini + následující služby:

 • vedení evidence nájemců a vlastníků bytových jednotek, garáží a nebytových prostor
 • vypracování návrhu předpokládaných nákladů spojených se správou, provozem a opravami domu a pozemku
 • vypracování návrhu záloh na služby spojené se správou, provozem a opravami domu a pozemku
 • předpis a kontrola úhrad měsíčních plateb dle jednotlivých bytů
 • roční vyúčtování záloh za služby a jejich vyrovnání
 • běžné účetní a daňové poradenství s vysvětlením použitých postupů
 • vyhotovení podkladů pro odečty měřidel pro roční vyúčtování služeb
 • vyhotovení podkladů pro soudní vymáhání dluhů
 • právní pomoc při vymáhání nedoplatků
 • stanovení splátek úvěrů na jednotlivé byty
 • zpracování periodických přehledů a hlášení pro úvěrové společnosti
 • písemné upozornění na změny právních, daňových, účetních a jiných předpisů týkajících se řádného chodu SVJ a BD
 • sledování termínu povinných revizí technických zařízení ve spravovaném objektu
 • pojištění bytového domu v rámcové pojistné smlouvě na základě plné moci
 • právní konzultace při uzavírání  smluv (např. nájemních, smluv o dílo, dodavatelských atd.)
 • technická konzultace při přípravě zakázek a výběru vhodných dodavatelů ve spolupráci s představiteli SVJ (BD)